Speisekartoffel

 • Speisekartoffel
  mehligkochend im Karton (4 x 2,5 kg)
 • Speisekartoffel
  mehligkochend im Netzsack (4 x 5 kg | 1 x 25 kg)
 • Speisekartoffel
  vorw. festkochend im Karton (4 x 2,5 kg)
 • Speisekartoffel
  vorw. festkochend im Netzsack (4 x 5 kg | 1 x 25 kg)
 • Speisekartoffel
  festkochend im Karton (4 x 2,5 kg)
 • Speisekartoffel
  festkochend im Netzsack (4 x 5 kg | 1 x 25 kg)